Peter_Matthew的博客

平衡树

2019-01-03

本文共2.1k字,大约需要阅读12分钟。

平衡树的一些操作:

 • 查询x的排名
 • 查询第x的数
 • 查询x的前驱/后继
 • 翻转给定区间
 • 查询最大/最小的数
 • 在某个位置插入x
 • 在某个位置插入一串数
 • 删除某个位置的x
 • 删除某个位置开始的一串数
 • 修改某个位置开始的一串数为x
 • 查询区间和/本质不同的数值个数
 • 将数x移至开头/末尾
 • 将数与他的前驱/后继换位
 • 进行某个特殊操作:
  • 求和最大的子列
  • 在原数列的第i个元素所有新元素后面添加一个新元素
  • 查询相邻/所有两个元素中差值(绝对值)的最小值
  • ······
 • ······

正常版本

普通平衡树

Treap

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
const int inf=1e9;
int ch[1000005][2],cnt[1000005],size[1000005],key[1000005],rd[1000005];
int sz,n,root;
int newpoint(int x)
{
sz++;
key[sz]=x;
rd[sz]=rand();
size[sz]=1;
cnt[sz]=1;
return sz;
}
void pushup(int x)
{
if(x)
{
size[x]=cnt[x];
if(ch[x][0])size[x]+=size[ch[x][0]];
if(ch[x][1])size[x]+=size[ch[x][1]];
}
}
void build()
{
root=newpoint(-inf),ch[root][1]=newpoint(inf);
pushup(root);
}
void rotate(int &x,int d)
{
int son=ch[x][d^1];
ch[x][d^1]=ch[son][d];
ch[son][d] = x;
pushup(x),pushup(son);
x=son;
}
void insert(int &x,int val)
{
if(!x)
{
x=newpoint(val);
return ;
}
if(key[x]==val)
{
cnt[x]++;
pushup(x);
return ;
}
int d=key[x]<val;
insert(ch[x][d],val);
if(rd[x]< rd[ch[x][d]])
rotate(x,d^1);
pushup(x);
}
void del(int &x,int val)
{
if(!x)
return ;
if(key[x]==val)
{
if(cnt[x]>1)
{
cnt[x]--;
pushup(x);
return ;
}
bool d=rd[ch[x][0]]>rd[ch[x][1]];
if(ch[x][0]||ch[x][1])
{
if(!ch[x][1]||d)
rotate(x,1),del(ch[x][1],val);
else
rotate(x,0),del(ch[x][0],val);
pushup(x);
}
else x=0;
}
else
{
del(ch[x][key[x]<val],val);
pushup(x);
}
}
int rnk(int x,int val)
{
if(!x)return 0;
if(key[x]==val)
return size[ch[x][0]]+1;
if(key[x]>val)
return rnk(ch[x][0],val);
return rnk(ch[x][1],val)+size[ch[x][0]]+cnt[x];
}
int kth(int x,int k)
{
if(!x)return inf;
if(k<=size[ch[x][0]])
return kth(ch[x][0],k);
if(k<=size[ch[x][0]]+cnt[x])
return key[x];
return kth(ch[x][1],k-size[ch[x][0]]-cnt[x]);
}
int pre(int x,int val)
{
int res=-inf;
while(x)
{
if(key[x]>=val)
x=ch[x][0];
else
res=key[x],x=ch[x][1];
}
return res;
}
int next(int x,int val)
{
int res=inf;
while(x)
{
if(key[x]<=val)
x=ch[x][1];
else
res=key[x],x=ch[x][0];
}
return res;
}
signed main()
{
srand(time(0)),srand(rand()),srand(rand()+19260817),srand(time(0)+rand()),srand(rand()*rand()),srand(rand()+359003647);
scanf("%d",&n);
build();
for(int i=1,opt,x;i<=n;i++)
{
scanf("%d%d",&opt,&x);
switch(opt)
{
case 1:insert(root,x);break;
case 2:del(root,x);break;
case 3:printf("%d\n",rnk(root,x)-1);break;
case 4:printf("%d\n",kth(root,x+1));break;
case 5:printf("%d\n",pre(root,x));break;
case 6:printf("%d\n",next(root,x));break;
}
}
}

Splay

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
int ch[100005][2],f[100005],size[100005],cnt[100005],key[100005];
int sz,root,n;
void clear(int x)
{
ch[x][0]=ch[x][1]=f[x]=size[x]=cnt[x]=key[x]=0;
}
bool get(int x)
{
return ch[f[x]][1]==x;
}
void pushup(int x)
{
if(x)
{
size[x]=cnt[x];
if(ch[x][0])size[x]+=size[ch[x][0]];
if(ch[x][1])size[x]+=size[ch[x][1]];
}
}
void rotate(int x)
{
int old=f[x],oldf=f[old],whichx=get(x);
ch[old][whichx]=ch[x][whichx^1];
f[ch[old][whichx]]=old;
ch[x][whichx^1]=old;
f[old]=x;
f[x]=oldf;
if(oldf)
ch[oldf][ch[oldf][1]==old]=x;
pushup(old);
pushup(x);
}
void splay(int x)
{
for(int fa;fa=f[x];rotate(x))
if(f[fa])
rotate((get(x)==get(fa))?fa:x);
root=x;
}
void insert(int x)
{
if(root==0)
{
sz++;
ch[sz][0]=ch[sz][1]=f[sz]=0;
root=sz;
size[sz]=cnt[sz]=1;
key[sz]=x;
return ;
}
int now=root,fa=0;
while(1)
{
if(x==key[now])
{
cnt[now]++;
pushup(now);
pushup(fa);
splay(now);
break;
}
fa=now;
now=ch[now][key[now]<x];
if(now==0)
{
sz++;
ch[sz][0]=ch[sz][1]=0;
f[sz]=fa;
size[sz]=cnt[sz]=1;
ch[fa][key[fa]<x]=sz;
key[sz]=x;
pushup(fa);
splay(sz);
break;
}
}
}
int rnk(int x)
{
int now=root,ans=0;
while(1)
{
if(x<key[now])
now=ch[now][0];
else
{
ans+=(ch[now][0]?size[ch[now][0]]:0);
if(x==key[now])
{
splay(now);
return ans+1;
}
ans+=cnt[now];
now=ch[now][1];
}
}
}
int kth(int x)
{
int now=root;
while(1)
{
if(ch[now][0]&&x<=size[ch[now][0]])
now=ch[now][0];
else
{
int tmp=(ch[now][0]?size[ch[now][0]]:0)+cnt[now];
if(x<=tmp)return key[now];
x-=tmp;
now=ch[now][1];
}
}
}
int pre()
{
int now=ch[root][0];
while(ch[now][1])now=ch[now][1];
return now;
}
int next()
{
int now=ch[root][1];
while(ch[now][0])now=ch[now][0];
return now;
}
void del(int x)
{
int whatever=rnk(x);
if(cnt[root]>1)
{
cnt[root]--;
pushup(root);
return ;
}
if(!ch[root][0]&&!ch[root][1])
{
clear(root);
root=0;
return ;
}
if(!ch[root][0])
{
int oldroot=root;
root=ch[root][1];
f[root]=0;
clear(oldroot);
return ;
}
else if(!ch[root][1])
{
int oldroot=root;
root=ch[root][0];
f[root]=0;
clear(oldroot);
return ;
}
int leftbig=pre(),oldroot=root;
splay(leftbig);
ch[root][1]=ch[oldroot][1];
f[ch[oldroot][1]]=root;
clear(oldroot);
pushup(root);
}
int main()
{
scanf("%d",&n);
for(int i=1,opt,x;i<=n;i++)
{
scanf("%d%d",&opt,&x);
switch(opt)
{
case 1: insert(x); break;
case 2: del(x); break;
case 3: printf("%d\n",rnk(x)); break;
case 4: printf("%d\n",kth(x)); break;
case 5: insert(x);printf("%d\n",key[pre()]); del(x);break;
case 6: insert(x);printf("%d\n",key[next()]);del(x);break;
}
}
}

文艺平衡树

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
const int inf=1e9;
int ch[100005][2],f[100005],size[100005],cnt[100005],key[100005],tag[100005],data[100005];
int sz,root,n,m,x,y;
bool get(int x)
{
return ch[f[x]][1]==x;
}
void pushup(int x)
{
size[x]=size[ch[x][0]]+size[ch[x][1]]+1;
}
void pushdown(int x)
{
if(x&&tag[x])
{
tag[ch[x][0]]^=1;
tag[ch[x][1]]^=1;
swap(ch[x][0],ch[x][1]);
tag[x]=0;
}
}
void rotate(int x)
{
int old=f[x],oldf=f[old],whichx=get(x);
pushdown(old);
pushdown(x);
ch[old][whichx]=ch[x][whichx^1];
f[ch[old][whichx]]=old;
ch[x][whichx^1]=old;
f[old]=x;
f[x]=oldf;
if(oldf)
ch[oldf][ch[oldf][1]==old]=x;
pushup(old);
pushup(x);
}
void splay(int x,int goal)
{
for(int fa;(fa=f[x])!=goal;rotate(x))
if(f[fa]!=goal)
rotate((get(x)==get(fa))?fa:x);
if(!goal)root=x;
}
int build_tree(int fa,int l,int r)
{
if(l>r)return 0;
int mid=(l+r)>>1,now=++sz;
key[now]=data[mid];
f[now]=fa;
tag[now]=0;
ch[now][0]=build_tree(now,l,mid-1);
ch[now][1]=build_tree(now,mid+1,r);
pushup(now);
return now;
}
int rnk(int x)
{
int now=root;
while(1)
{
pushdown(now);
if(x<=size[ch[now][0]])
now=ch[now][0];
else
{
x-=size[ch[now][0]]+1;
if(!x)return now;
now=ch[now][1];
}
}
}
void turn(int l,int r)
{
l=rnk(l);
r=rnk(r+2);
splay(l,0);
splay(r,l);
pushdown(root);
tag[ch[ch[root][1]][0]]^=1;
}
void write(int now)
{
pushdown(now);
if(ch[now][0])write(ch[now][0]);
if(key[now]!=-inf&&key[now]!=inf)printf("%d ",key[now]);
if(key[ch[now][1]])write(ch[now][1]);
}
int main()
{
scanf("%d%d",&n,&m);
for(int i=1;i<=n;i++)data[i+1]=i;
data[1]=-inf;data[n+2]=inf;
root=build_tree(0,1,n+2);
for(int i=1;i<=m;i++)
{
scanf("%d%d",&x,&y);
turn(x,y);
}
write(root);
return 0;
}

平板电视(pb_ds)版本

普通平衡树

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
#include<bits/stdc++.h>
#include<bits/extc++.h>
using namespace std;
using namespace __gnu_pbds;
tree<long long,null_type,less<long long>,rb_tree_tag,tree_order_statistics_node_update>t;
int n;
int main()
{
cin>>n;
for(int i=1,opt;i<=n;i++)
{
long long x;
cin>>opt>>x;
if(opt==1)
t.insert((x<<20)+i);
if(opt==2)
t.erase(t.lower_bound(x<<20));
if(opt==3)
cout<<(t.order_of_key(x<<20)+1)<<endl;
if(opt==4)
cout<<(*t.find_by_order(x-1)>>20)<<endl;
if(opt==5)
cout<<(*--t.lower_bound(x<<20)>>20)<<endl;
if(opt==6)
cout<<(*t.lower_bound((x+1)<<20)>>20)<<endl;
}
}

文艺平衡树

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
#include<bits/stdc++.h>
#include<bits/extc++.h>
using namespace std;
using namespace __gnu_cxx;
rope<int>str,rstr;
int n,m;
int main()
{
cin>>n>>m;
for(int i=1;i<=n;i++)
{
str.append(i),rstr.append(n-i+1);
}
for(int i=1,l,r,st,ed;i<=m;i++)
{
cin>>l>>r;
st=l-1,ed=r;
if(st>=ed)continue;
rope<int>tmp=str.substr(st+str.begin(),ed+str.begin());
str=str.substr(0+str.begin(),st+str.begin())+rstr.substr(n-ed+rstr.begin(),n-st+rstr.begin())+str.substr(ed+str.begin(),str.length()+str.begin());
rstr=rstr.substr(rstr.begin(),n-ed+rstr.begin())+tmp+rstr.substr(n-st+rstr.begin(),rstr.length()+rstr.begin());
}
for(int i=0;i<str.length();i++)
{
printf("%d ",str[i]);
}
return 0;
}

知识共享许可协议

知识共享许可协议

本作品采用知识共享署名-非商业性使用-相同方式共享 4.0 国际许可协议进行许可。

使用支付宝打赏
使用微信打赏

若你觉得我的文章对你有帮助,欢迎点击上方按钮对我打赏